Stichting Oude Hollandse Waterlinie

De Oude Hollandse Waterlinie vormt een prachtig en uniek cultureel watererfgoed, met zijn vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Een erfgoed dat het waard is om bezocht, beleefd en beheerd te worden. Daarom bundelt Stichting Oude Hollandse Waterlinie overheden, ondernemers en (vrijwilligers)organisaties die een raakvlak hebben met de Oude Hollandse Waterlinie.

Wat wil Stichting Oude Hollandse Waterlinie?

Op 1 november 2017 werd Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie en de relevante rol die de deze linie in het heden kan spelen.

De doelen

De Stichting Oude Hollandse Waterlie (SOHW) heeft als doel voor de Oude Hollandse Waterlinie (OHW) bij te dragen aan:

 1. de instandhouding van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van de OHW op lange termijn
 2. het in fysiek en immaterieel opzicht bekend en bemind maken van het militaire- en watererfgoed van de OHW
 3. een maatschappelijke benutting van de OHW, waarin het versterken van de economische en maatschappelijke slag- en draagkracht, op basis van communicatie, marketing, toerisme en recreatie, en educatie centraal staat
 4. het bevorderen en stimuleren van de onderlinge samenwerking en samenwerkingsverbanden
 5. de maatschappelijke relevantie van de OHW voor de toekomst te waarborgen, de cultuurhistorie te beschermen en kennis te vergaren en uit te dragen

Bereiken doelen

De SOHW wil deze doelen samen met haar partners bereiken en werkt onder meer aan:

 1. bekend maken van de Oude Hollandse Waterlinie bij een breder en groter publiek en het versterken van het nationale, regionale en lokale draagvlak voor het behouden en beleven van de linie
 2. gezamenlijke promotie van en productontwikkeling voor de Vestingsteden en overige onderdelen van de OHW
 3. branding en bescherming van het merk Oude Hollandse Waterlinie
 4. het zich inspannen voor samenwerking en voor het opbouwen van een netwerk van betrokkenen, ondersteuners en uitvoerders.
 5. relaties en samenwerkingsverbanden aangaan met andere verdedigingslinies, met name linies in het werkgebied, zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
 6. de verbreiding en het delen van kennis
 7. behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed door planologische borging te bevorderen en omgevingskwaliteit te stimuleren.

Hoe is de stichting georganiseerd?

De SOHW werkt samen met aangesloten vestingsteden en waterliniegemeenten, te weten:

Altena, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gooise Meren, Gorinchem, Gouda, Krimpenerwaard, Molenlanden, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Woerden.

Verder zijn drie waterschappen lid: Amstel Gooi en Vecht, Rivierenland en de Stichtse Rijnlanden.

De SOHW wordt bestuurd door een bestuur waarin zes leden zitten. Verder is er het Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben. Dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Bestuur Stichting Oude Hollandse Waterlinie

 • Voorzitter: Tjerk Bruinsma
 • Secretaris : Frans Buijserd
 • Penningmeester: Michel Du Chatinier
 • Algemeen bestuurslid: Thierry van Vugt
 • Algemeen bestuurslid: Bea de Buisonjé
 • Algemeen bestuurslid: Willem van der Steeg
 • Gevolmachtigd directeur: Anastasia van der Lugt a.vanderlugt@ohwl.nl

Stichting Oude Hollandse Waterlinie is gevestigd op Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden.

E-mail contact@ohwl.nl

KvK nr: 69983135 RSIN: 858090879

Bij de stichting werken de volgende medewerkers en vrijwilligers:

Wilt u evenementen of nieuws aanleveren of heeft u vragen over de nieuwsbrief, de website en de sociale media? Stuur dan een e-mail aan: communicatie@ohwl.nl

Documenten

Voor wie meer wil weten

Beleid
Projecten
Verslagen
Onderzoeken

Volg ons op sociale media

Contact

Oude Hollandse Waterlinie

De spannendste waterlinie van Nederland was ooit de meest succesvolle linie van Nederland. Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed met vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. De moeite waard om te bezoeken, beleven en beheren.


© 2022 Stichting Oude Hollandse Waterlinie. Alle rechten voorbehouden. | Contact