Wat wil de Stichting OHW?

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

De doelen

De Stichting OHW heeft ten doel bij te dragen aan:

 1. de instandhouding van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van de OHW op lange termijn
 2. in fysiek en immaterieel opzicht bekend en bemind maken van het militaire- en watererfgoed van de OHW
 3. een maatschappelijke benutting van de OHW, waarin het versterken van de economische en maatschappelijke slag- en draagkracht, op basis van communicatie, marketing, toerisme en recreatie, en educatie centraal staat
 4. het bevorderen en stimuleren van de onderlinge samenwerking en samenwerkingsverbanden
 5. de maatschappelijke relevantie van de OHW voor de toekomst te waarborgen, de cultuurhistorie te beschermen en kennis te vergaren en uit te dragen

Statuten Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Bereiken doelen

De Stichting OHW wil dit doel samen met haar partners bereiken en werkt onder meer aan:

 1. bekend maken van de Oude Hollandse Waterlinie bij een breder en groter publiek en het versterken van het nationale, regionale en lokale draagvlak voor het behouden en beleven van de linie
 2. gezamenlijke promotie van en productontwikkeling voor de Vestingsteden en overige onderdelen van de OHW
 3. branding en bescherming van het merk Oude Hollandse Waterlinie
 4. het zich inspannen voor samenwerking en voor het opbouwen van een netwerk van betrokkenen, ondersteuners en uitvoerders.
 5. relaties en samenwerkingsverbanden aangaan met andere verdedigingslinies, met name linies in het werkgebied, zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
 6. de verbreiding en het delen van kennis
 7. behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed door planologische borging te bevorderen en omgevingskwaliteit te stimuleren.