De Oude Hollandse Waterlinie,
de spannendste waterlinie van Nederland!

In het Rampjaar 1672 werd ons land  van alle kanten aangevallen, o.a. door de Franse Zonnekoning. Door het gebied tussen Muiden aan de Zuiderzee tot Woudrichem in Noord-Brabant onder water te zetten werd de invasie gestopt. De Oude Hollandse Waterlinie was geboren en zou later met versterkte vestingsteden, diverse forten en kastelen worden uitgebouwd tot de meest succesvolle linie van Nederland.

Nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een prachtig en uniek cultureel watererfgoed, met zijn vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen. Een erfgoed dat het waard is om bezocht, beleefd en beheerd te worden.

Daarom bundelt de Stichting OHW overheden, ondernemers en (vrijwilligers)organisaties die een raakvlak hebben met de Oude Hollandse Waterlinie.

Wat wil de Stichting OHW?

Op 1 november 2017 werd de Stichting Oude Hollandse Waterlinie opgericht. De Stichting wil bijdragen aan het behoud van ons nationaal erfgoed de Oude Hollandse Waterlinie. Zij wil in brede kring erkenning krijgen voor de historische en waterstaatkundige betekenis van de OHW en de relevante rol die de OHW in het heden kan spelen.

De doelen

De Stichting OHW heeft ten doel bij te dragen aan:

 1. de instandhouding van de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden van de OHW op lange termijn
 2. in fysiek en immaterieel opzicht bekend en bemind maken van het militaire- en watererfgoed van de OHW
 3. een maatschappelijke benutting van de OHW, waarin het versterken van de economische en maatschappelijke slag- en draagkracht, op basis van communicatie, marketing, toerisme en recreatie, en educatie centraal staat
 4. het bevorderen en stimuleren van de onderlinge samenwerking en samenwerkingsverbanden
 5. de maatschappelijke relevantie van de OHW voor de toekomst te waarborgen, de cultuurhistorie te beschermen en kennis te vergaren en uit te dragen

Statuten Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Bereiken doelen

De Stichting OHW wil dit doel samen met haar partners bereiken en werkt onder meer aan:

 1. bekend maken van de Oude Hollandse Waterlinie bij een breder en groter publiek en het versterken van het nationale, regionale en lokale draagvlak voor het behouden en beleven van de linie
 2. gezamenlijke promotie van en productontwikkeling voor de Vestingsteden en overige onderdelen van de OHW
 3. branding en bescherming van het merk Oude Hollandse Waterlinie
 4. het zich inspannen voor samenwerking en voor het opbouwen van een netwerk van betrokkenen, ondersteuners en uitvoerders.
 5. relaties en samenwerkingsverbanden aangaan met andere verdedigingslinies, met name linies in het werkgebied, zoals de Nieuwe Hollandse waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
 6. de verbreiding en het delen van kennis
 7. behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed door planologische borging te bevorderen en omgevingskwaliteit te stimuleren.

Hoe is de Stichting OHW georganiseerd?

De Stichting OHW wordt gevormd door dertien vestingsteden en waterliniegemeenten, te weten Gouda, Nieuwkoop, De Ronde Venen,  Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Montfoort,  Krimpenerwaard, Molenwaard, Zederik, Leerdam, Vianen, Gorinchem en Woudrichem. Verder zijn vijf waterschappen lid: De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en de Krimpenerwaard, Rivierenland en Rijnland.

De Stichting OHW wordt bestuurd door een bestuur waarin zeven leden zitten. Verder is er een Waterlinieberaad waarin de deelnemende vestingsteden en waterschappen plaats hebben; dit Waterlinieberaad kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Samenstelling bestuur

 • Voorzitter: Tjerk Bruinsma
 • Secretaris : F. Buijserd
 • Penningmeester: K. van de Rotte
 • Algemeen bestuurslid: Th. van Vugt
 • Algemeen bestuurslid: B. de Jong
 • Algemeen bestuurslid: B. de Buisonje
 • Gevolmachtigd directeur: M.H. Stolk m.stolk@ohwl.nl

Programmabureau

Het Programmabureau Oude Hollandse Waterlinie is gevestigd in het kantoor Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden. Tel.nr. 0348-447782.

Bij het Programmabureau OHW werken de volgende medewerkers en vrijwilligers: